Υπουργείο Οικονομικών: Στοιχηματικές άδειες επταετίας

Σύμφωνα με το σχέδιο τεχνικού κανονισμού «Ρυθμίσεις για την αγορά διαδικτυακών παιγνίων – Τροποποίηση του ν. 4002/2011», όπως κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχει μία σημαντική μεταβολή στη συγκεκριμένη αγορά.

Πιο αναλυτικά λοιπόν, οι άδειες που θα χορηγούνται για το online στοίχημα στην ελληνική επικράτεια θα έχουν πλέον επταετή και όχι πενταετή ισχύ.

Σχέδιο νόμου: Βασικό περιεχόμενο

Επί του άρθρου 1

Με την τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) γίνονται οι απαραίτητες αντικαταστάσεις και προσθήκες σε βασικούς και τεχνικούς ορισμούς που είχαν δοθεί με τον αρχικό νόμο του 2011, με στόχο την επικαιροποίησή τους ώστε να προσαρμόζονται στην ελληνική αγορά τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου όπως αυτή ρυθμίζεται με την παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία. Ενδεικτικά εισάγεται η βασική έννοια του «κατόχου άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου» στο πλαίσιο του νέου ρυθμιστικού πλαισίου αδειοδότησης και λειτουργίας της εν λόγω αγοράς. Εισάγεται η έννοια «των λοιπών διαδικτυακών παιγνίων» ως ειδική κατηγορία παιγνίων που θα μπορούν να αδειοδοτηθούν με τη νέα διαδικασία του παρόντος και προστίθεται ο όρος των «συνεργατών» που αποτελεί ξεχωριστή κατηγορία συνεργαζόμενων με τους κατόχους άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων.

Επί του άρθρου 2

Με δεδομένο ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχε πρόβλεψη για διάκριση διαφορετικών τύπων αδειών, στο παρόν άρθρο προβλέπεται διαχωρισμός των αδειών διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου σε δύο κατηγορίες οι οποίες αντιστοιχούν σε δύο τύπους αδειών: α) άδεια για διεξαγωγή στοιχηματικών παιγνίων, ήτοι αθλητικών και μη στοιχημάτων και β) άδεια λοιπών διαδικτυακών παιγνίων.

Επί του άρθρου 3

Με την παρ. 1 του άρθρου προβλέπεται πλέον ότι ο Κανονισμός Παιγνίων θεσπίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από σχετική εισήγηση της ΕΕΕΠ και όχι με έκδοση προεδρικού διατάγματος, ως ίσχυε μέχρι σήμερα. Η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται σκόπιμη δεδομένης της ταχύτητας της τεχνολογικής εξέλιξης του συγκεκριμένου τομέα.
Με τις παρ. 2 έως 8 του άρθρου 3 γίνονται αναγκαίες νομοτεχνικές αλλαγές και προσθήκες αναφορικά με τα ειδικότερα θέματα που καθορίζονται με τον Κανονισμό Παιγνίων για λόγους εναρμόνισης της διάταξης με το νέο αδειοδοτικό μοντέλο (ανοικτό σύστημα αδειοδότησης).

Επί του άρθρου 4

Με την διάταξη του άρθρου 4 επικαιροποιούνται οι τεχνικές απαιτήσεις του Πληροφοριακού Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου (Π.Σ.Ε.Ε) που θα καθορίζονται με τον Κανονισμό Παιγνίων και προβλέπεται ρητά ότι διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου γίνεται αποκλειστικά μέσω συστημάτων και υποσυστημάτων, συνδεδεμένων με το Π.Σ.Ε.Ε., στα οποία έχει πρόσβαση η Ε.Ε.ΕΠ..

Επί του άρθρου 5

Με την προτεινόμενη τροποποίηση της παρ. 1 προστίθενται στα ιδρύματα που μπορεί να τηρεί λογαριασμό ο παίκτης στα οποία κατατίθενται τα κέρδη του από τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου, τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011 (Α’ 218).
Με την παρ. 2 προβλέπεται ότι με τον Κανονισμό Παιγνίων καθορίζεται το ύψος του ποσού που οφείλουν να έχουν οι κάτοχοι της άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου σε πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος ανάλογα με τον τύπο της άδειας.

Επί του άρθρου 6

Με το παρόν άρθρο αντικαθίσταται το άρθρο 34 του ν. 4002/2011 αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που τηρούνται από την Ε.Ε.Ε.Π και τους κατόχους άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, για λόγους εναρμόνισης με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), υπό το πρίσμα της νέας αδειοδοτικής διαδικασίας για τα τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου.

Επί του άρθρου 7

Με το άρθρο αυτό θεσμοθετείται η νέα διαδικασία αδειοδότησης, αποκλειστικής αρμοδιότητας του Ελληνικού Δημοσίου. Ειδικότερα με την παρ. 2 στο νέο αδειοδοτικό σύστημα ανοικτού τύπου (χωρίς διαγωνιστική διαδικασία) προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης έως δύο τύπων αδειών: α) άδεια για διεξαγωγή στοιχηματικών παιγνίων, ήτοι αθλητικών και μη στοιχημάτων και β) άδεια λοιπών διαδικτυακών παιγνίων και καθορίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των εν λόγω αδειών. Προβλέπεται ρητά ότι σε κάθε υποψήφιο κάτοχο άδειας δύναται να χορηγηθούν και οι δύο τύποι, χωρίς να τίθεται όριο ως προς τον τελικό αριθμό αδειών, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις του άρθρου 46 του ν.4002/2011, όπως αυτό τροποποιείται με το άρθρο 9 του παρόντος.
Με την παρ. 3 του προτεινόμενου άρθρου προβλέπεται ρητά ότι η άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου χορηγείται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π..
Με τις παρ. 4 έως 7 προσδιορίζεται το ύψος του παράβολου για τη συμμετοχή στη διαδικασία αδειοδότησης, καθορίζεται το αντίτιμο ανά τύπο άδειας, η διάρκεια των αδειών και οι προϋποθέσεις ανανέωσής τους.

Επί του άρθρου 8

Με την προσθήκη του άρθρου 45Α στο ν. 4002/2011 θεσμοθετείται Μητρώο Συνεργατών το οποίο συστήνεται και τηρείται στην Ε.Ε.Ε.Π. και προβλέπεται η διαδικασία και όροι εγγραφής και διαγραφής των συνεργατών σε αυτό, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η φερεγγυότητα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου.

Επί του άρθρου 9

Με το παρόν άρθρο ρυθμίζονται εκ νέου οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη νέα διαδικασία αδειοδότησης.
Παραμένει ο περιορισμός συμμετοχής στη διαδικασία μόνο των εταιρειών με καταβεβλημένο κεφάλαιο τουλάχιστον 200.000 ευρώ (παρ.1), προσδιορίζονται τα ειδικότερα κωλύματα συμμετοχής των αιτούντων νομικών προσώπων και όσων συμμετέχουν σε αυτά (παρ. 2 και 3).
Προβλέπεται ρητά ότι οι υποψήφιοι κάτοχοι άδειας υποχρεούται να διεξάγουν τυχερά παίγνια μέσω ιστοτόπου με ονομασία χώρου με κατάληξη .gr. Διευκρινίζεται ότι κάθε υποψήφιος μπορεί να έχει έως δύο άδειες διαφορετικού τύπου (μία άδεια στοιχηματικών παιγνίων και μία άδεια λοιπών διαδικτυακών παιγνίων) ανά ιστοτόπο. Σε περίπτωση που ο εν λόγω υποψήφιος επιθυμεί να αιτηθεί περισσότερες άδειες ίδιου τύπου υποχρεούται να καταβάλλει το αντίστοιχο αντίτιμο. Τέλος, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται μία άδεια να έχει αναφορά σε περισσότερους από έναν ιστότοπους. (παρ.4)
Εφόσον οι υποψήφιοι κάτοχοι άδειας έχουν καταστατική έδρα εκτός Ελλάδας, προβλέπεται υποχρέωση φυσικής εγκατάστασης ενός safe διακομιστή εντός Ελλάδας σε διασύνδεση με την Ε.Ε.Ε.Π. για λόγους διασφάλισης του ελεγκτικού μηχανισμού. (παρ.5)
Καθορίζεται ως αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση της άδειας τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου η Ε.Ε.Ε.Π. και προβλέπεται ο χρόνος καταβολής του τιμήματος.(παρ.6)
Προβλέπεται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής και τα συνυποβαλλόμενα με την αίτηση δικαιολογητικά ως προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας. (παρ. 7-8).
Επί του άρθρου 10
Οι διατάξεις αυτές αφορούν τις γενικές υποχρεώσεις όσων έχουν αποκτήσει άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου σύμφωνα με την νέα διαδικασία (παρ.1, 2 και 5). Ειδικότερη υποχρέωση γνωστοποίησης στην Ε.Ε.Ε.Π. για τους κατόχους άδειας «λοιπών διαδικτυακών παιγνίων» εφόσον προτίθενται να διεξάγουν νέο είδος «λοιπού διαδικτυακού παιγνίου» πέραν των όσων περιλαμβάνονται στην αρχική αίτησή τους για τη χορήγηση της σχετικής άδειας. (παρ.3)
Τέλος προβλέπεται ότι η ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων (ανάκληση αδειών, διαδικασία επιβολής κυρώσεων, προϋποθέσεις λειτουργίας server, κ.α) θα γίνεται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. ή των Κανονισμό Παιγνίων. (παρ. 4, 6,7).

Επί του άρθρου 11

Με την παρ. 7 επικαιροποιείται η διαδικασία σύνταξης και αναθεώρησης του καταλόγου μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων (black list), προκειμένου να ανταποκρίνεται στο νέο σύστημα αδειοδότησης, διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου.

Επί του άρθρου 12

Με την τροποποίηση του άρθρου 49 του ν. 4002/2001 προστίθενται στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών από συμμετοχή σε τυχερά παίγνια τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος που είναι αδειοδοτημένα σύμφωνα με τον 4021/2011 Επίσης, με την νέα παρ. 6, προβλέπεται η υποχρέωση των ως άνω παρόχων να αποστέλλουν στοιχεία αναφορικά με τις συναλλαγές των κατόχων άδειας τυχερών παιγνίων και των κατόχων ατομικής κάρτας παίκτη και Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη μέσω του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (ΣΜΤΛ και ΛΠ) που τηρείται στη ΓΓΠΣ, δυνάμει του ν. 4170/2013 (Α’ 163).

Επί του άρθρου 13

Με την νέα παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011, ορίζεται αφενός ότι για την έκδοση και την ανανέωση άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα και για τη λειτουργία των παιγνιομηχανηματων αυτών, καταβάλλεται το τίμημα για τα τυχερά παίγνια με παιγνιομηχανήματα σύμφωνα με το άρθρο 39 του ως άνω νόμου και αφετέρου ότι για τη συμμετοχή στη διαδικασία χορήγησης άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, καταβάλλεται το παράβολο του άρθρου 45 παρ. 4. Επίσης, αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 7, καταργείται η παρ. 10 και αντικαθίσταται η παρ. 11 του άρθρου 50.

Επί του άρθρου 14

Με το παρόν άρθρο εκσυγχρονίζεται ο τρόπος φορολόγησης των παικτών μέσω διαδικτύου. Καθορίζεται ένας ενιαίος συντελεστής 10% για τη φορολόγηση τους και εγκαταλείπεται η χρήση των στηλών και της παικτικής συνεδρίας.

Επί του άρθρου 15

Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνονται μεταβατικές διατάξεις (α) για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και κατέχουν σχετική νόμιμη άδεια λειτουργίας και παροχής τέτοιων υπηρεσιών και είχαν υποβάλλει έως 31-12-2011 οικειοθελή αίτηση υπαγωγής στο φορολογικό καθεστώς του ν.4002/2011 και (β) για τους κατόχους άδειας διοργάνωσης και διεξαγωγής παιγνίων σχετικά με την εξασφάλιση δυνατότητας πρόσβασης της ΕΕΕΠ στα συστήματα και υποσυστήματά τους μέχρι την εγκατάσταση και λειτουργία του Π.Σ.Ε.Ε.

Επί του άρθρου 16

Αναφέρεται η έναρξη ισχύος του νόμου.

Συνοπτική αιτιολόγηση

Με τον παρόντα νόμο βελτιώνεται σημαντικά και εκσυγχρονίζεται το ρυθμιστικό πλαίσιο για την αγορά τυχερών παιγνίων, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ελληνική πραγματικότητα όσο και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Πέραν των τεχνικών βελτιώσεων που επιφέρει ο παρών νόμος, σημαντική τομή προς την κατεύθυνση της διαφάνειας, του υγιούς ανταγωνισμού, της προστασίας των παικτών και της καταπολέμησης των αστοχιών και των καταχρήσεων του υφιστάμενου πλαισίου, αποτελούν οι ρυθμίσεις για τον νέο τρόπο αδειοδότησης των προσώπων που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη αγορά. Επίσης, σημαντικές βελτιώσεις επέρχονται και ως προς τον Κανονισμό Παιγνίων, την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των παικτών και τον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων (black list). Τέλος, ρυθμίζονται ζητήματα μεταφορών χρημάτων και φορολογίας των κερδών από τυχερά παίγνια.

Πηγή: http://ec.europa.eu/

Σχόλια

Τελευταία Νέα

Προβολή Όλων

18/06/2019

Από το «βουνό» στο Μαρούσι

Μετά από πολλές προσπάθειες και διαδικασίες, δόθηκε η προέγκριση του ειδικού χωρικού σχεδίου (ΕΧΣ) για τη μετ...

11/06/2019

Καζίνο στο Ελληνικό: Οι εκλογές φρενάρουν τις εξελίξεις

Νέα αναστάτωση και ακόμα περισσότερη αργοπορία αναμένεται να υπάρξει στην υπόθεση του διαγωνισμού του Καζίν...

04/06/2019

Bwin Casino: Τώρα και η IGT στα συν του καζίνο!

Τo καζίνο της bwin συνεχίζει να μεγαλώνει, να εξελίσσεται και να βρίσκεται στις προτιμήσεις ολοένα και περισσότ...

11/05/2019

Παράνομος τζόγος στην Αθήνα: Συλλήψεις, κατασχέσεις σε μίνι καζίνο

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας εντοπίστηκε κατάστημα όπου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια. Συ...

08/05/2019

Ιπποδρομιακό στοίχημα στην Κύπρο: Αναβολή στην ψήφιση για φόρους

Στην Κυπριακή Βουλή είχε προγραμματιστεί να κατατεθεί προς ψήφιση στις 6 Μαΐου η πρόταση νόμου για αύξηση της...

03/05/2019

Επιστρέφουν οι Ιπποδρομίες στο Μαρκόπουλο

Επανεκκινούν οι ιπποδρομίες στο Μαρκόπουλο Αττικής. Η εταιρεία «Ιπποδρομίες» γνωστοποίησε το πρόγραμμα ιππ...

26/04/2019

Παράνομος τζόγος στη Θεσσαλονίκη με δύο συλλήψεις

Αστυνομικοί έπειτα από αιφνιδιαστικό έλεγχο, που διενήργησαν χθες στο χώρο του καταστήματος, συνέλαβαν έναν ...

25/04/2019

Ζάρια στο Ηράκλειο, Πόκερ στο Ρέθυμνο

Το κυνήγι του παράνομου τζόγου καλά κρατεί από τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. Παράνομα ζάρια στο Ηράκλειο Πριν λίγες μ...

Νέα Φρουτάκια

Ανακάλυψε κι άλλα
dragon-dance-slotsday
Who wants to be a Millionaire slot
Top Casinos Icon

Κορυφαία Καζίνο


Δείτε στην λίστα που ακολουθεί τα κορυφαία casino με βάση την αυστηρή αξιολόγηση της συντακτικής ομάδας του slotsday.gr. Αξιολογώντας από την ποικιλία παιχνιδιών και παρόχων μέχρι τους τις προσφορές και τους διαφορετικούς τρόπους συναλλαγών και φυσικά προτάσσοντας πάντα την ασφάλεια, δημιουργήσαμε την πλέον αξιόπιστη και αντικειμενική λίστα για να μπορέσετε να επιλέξετε με σιγουριά.

Υποστήριξη: Live Chat, Email

Card image cap

Υποστήριξη: Live Chat, Email

Card image cap

Bwin Casino

Sporting Odds Limited

Παίξε Νόμιμα

9.6

Υποστήριξη: Live Chat, Email

Card image cap

Υποστήριξη: Live Chat, Email

Card image cap